Vedtægter

§1 Foreningens navn er:
“Odder Cykel Motion” med hjemsted i Odder Kommune.

§2 Foreningens formål er – gennem fællestræning, motionsløb og andre arrangementer – at styrke interessen for cykling på motionsplan i Odder og omegn.

§3 Foreningen er medlem af DCU´s Motionssektion.

Foreningen er en underafdeling af Odder Cykel Klub, som mod et årligt bidrag stiller alle sine faciliteter og ekspertise til rådighed for Odder Cykelmotions medlemmer.

§4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 5 personer, valgt på Generalforsamlingen. Man vælges for 2 år ad gangen, således at min. 2 vælges i ulige år, og min. 1 i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær, og derudover menige medlemmer, efter behov. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

Der afholdes møder efter behov, og der føres referat for hvert møde. Der skal mindst være 3 medlemmer til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

§5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til medlemmerne sendes via e-mail, og der annonceres på hjemmesiden www.ocm.dk samt på Sociale Medier.

På generalforsamlingen skal følgende punkter behandles
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Årsregnskab forelægges
4. Kontingent fastlægges
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Oplæg til kommende sæson
9. Eventuelt.

Medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret, men kun ved personligt fremmøde. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen.

§6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af medlemmerne såfremt mindst en fjerdedel af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom til formanden. Indkaldelse efter reglerne i §5.

§7 Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og det årlige kontingent skal være betalt inden den 1. marts. I modsat fald suspenderes medlemskabet indtil forholdet er bragt i orden.

§8 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Opløsning af foreningen kræver at mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for dette. En eventuel formue skal ved opløsning tilfalde Odder Cykel Klub.

Vedtaget på generalforsamlingen torsdag den 20. februar 2020.